Siirry sisältöön

Espanja

EAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen, sy, vuositaso 1
Vahvistetaan ja syvennetään oppijan hyviä kielten opiskelun taitoja ja käytänteitä sekä
tuetaan vertaisoppimiseen. Johdatetaan kohdekielisen kulttuurin tuntemukseen,
opiskellaan kielen perussanastoa, -rakenteita sekä ääntämistä ja intonaatiota. Alusta
lähtien pyritään käyttämään sähköisiä oppimisalustoja ja totutetaan opiskelija
omaehtoiseen opiskeluun. Kurssilla rohkaistaan tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä
suullisia ja kirjallisia tuotoksia. Työtapoina voidaan käyttää parityötä ja yhteistominnallisia
työtapoja. Kurssilla voidaan käyttää hyväksi eri maiden kansallisten medioiden
(kieltenopetukseen tuotettuja ja autenttisia) tasonmukaisia internet-sisältöjä. Opetuksen
tukena ja innoittajina voivat toimia seutukunnalla olevat syntyperäiset kohdekielen puhujat,
esimerkiksi vaihto-opiskelijat tai muualla asuvat syntyperäiset tai kyseistä kieltä
opiskelevat henkilöt, joihin voidaan olla yhteydessä internetin (videoneuvottelu)sovellusten
avulla. Voidaan alkaa laatia omaa kohdekielistä (sähköistä) portfoliota, blogia jne.

EAB302 Matkalla maailmassa, sy, vuositaso 1
Vahvistetaan ääntämistä ja intonaatiota sekä rohkaistaan opiskelijaa ilmaisemaan itseään
kohdekielellä sekä kasvokkain että sähköisillä sovelluksilla. Kurssilla tutustutaan
kohdekielisen maan matkailukohteisiin ja kulttuuritarjontaan internetissä. Ääntämistä ja
intonaatiota sekä suullista ja kirjallista viestintää harjoitellaan tunnilla, kotona, yksin ja
ryhmissä hyödyntäen esimerkiksi puhe- video- ja kirjoitussovelluksia. Opiskelijaa
rohkaistaan tutustumaan internetissä tavoitekielisen maan matkailukohteisiin ja
kulttuuritarjontaan koskien matkailua ja omia kiinnostuksen kohteita (musiikki, elokuvat,
lehdet jne.)

EAB303 Elämän tärkeitä asioita, sy, vuositaso 1
Kurssilla harjoitellaan edelleen ääntämistä ja intonaatiota. Mahdollisia työtapoja ovat
esimerkiksi pari- ja ryhmäkeskustelut opiskelijan kiinnostuksen kohteista, oman
harrastuksen/kiinnostuksen kohteen esitteleminen suullisesti ja/tai kirjallisesti esimerkiksi
esitelmän, videon tai multimediaesityksen avulla. Kurssilla voidaan myös pitää myös
sähköistä portfolioblogia, jossa opiskelija kertoo itselle tärkeistä asioista yhdistäen tekstiä
kuviin ja videoihin. Lisäksi voidaan tutustua videoblogeihin tai tehdä henkilöhaastattelu.
Kurssin aikana voidaan luoda yhteyksiä muiden lukioiden tai yhteistyökoulujen
opiskelijoiden välille (esim. videopuhelu, chat, sosiaalinen media).

EAB304 Monenlaista elämää, sy, vuositaso 2
Kurssilla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opetellaan
kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Voidaan hyödyntää erilaisia yhteistyötahoja
kohdekielisten kontaktien luomiseksi. Aiheeseen liittyvää sanastoa voidaan kerätä ja
harjoitella erilaisten netistä löytyvien sivustojen ja sovellusten avulla. Työvälineenä ja
havainnoinnin kohteena voidaan käyttää myös elokuvia, televisio-ohjelmia, verkkolehtiä ja
muita medioita. Kirjallista viestintää voidaan harjoitella esimerkiksi kirjoittamalla kortti,
sähköpostiviesti, tekstiviesti, nettikommentti. Erilaisia vuorovaikutustilanteita ja sosiaalisia
koodeja voidaan harjoitella esimerkiksi dialogien, rooliharjoitusten ja haastatteluiden
muodossa.

EAB305 Hyvinvointi ja huolenpito, sy, vuositaso 2
Kurssin aihepiireihin kuuluvat hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja erilaisiin elämänvaiheisiin
liittyvät teemat (esim. urheilu, ravinto, uni, henkinen hyvinvointi, erilaiset riippuvuudet ja
sairaudet, ihmissuhteet ja perheunelmat). Opiskelija kehittää kielitaitoaan erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa ja harjoittaa mielipiteen ilmaisemisen keinoja. Kurssille soveltuvia
työtapoja voivat olla muun muassa blogin pitäminen esimerkiksi terveyteen tai hyvinvointiin
liittyvistä aiheista, draamalliset keskusteluharjoitukset (esimerkiksi lääkärissä käynti,
ajanvaraus, roolipelit ihmissuhteisiin liittyvistä teemoista). Kurssilla voidaan hyödyntää
netistä löytyviä kurssin aiheisiin sopivia testejä ja kyselyjä sekä kohdekielisiä
asiantuntijapalstoja. Kurssille sopivat hyvin myös erilaiset kohdekielellä tehtävät rentoutusja
liikuntaharjoitukset. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä esim.
terveystiedon, psykologian, biologian ja liikunnan kanssa.

EAB306 Kulttuuri ja mediat, sy, vuositaso 2
Kurssilla tutustutaan kohdekulttuurin ilmiöihin esim. musiikkiin, elokuviin, kirjallisuuteen ja
kuvataiteeseen käyttäen monipuolisesti hyödyksi eri medioita. Perehdytään opiskelijoiden
kiinnostuksen pohjalta myös esim. ruoka- ja tapakulttuuriin, muotiin, erilaisiin medioihin.
Opiskelija harjoittelee myös kotimaansa kulttuurista kertomista esim. pitämällä suullisen
esittelyn tai laatimalla kohdekielisen esittelyvideon. Kurssilla voidaan tehdä vierailuja
museoon, kirjastoon, elokuviin tai teatteriin. Aihepiirejä voidaan elävöittää pyytämällä
tunneille vierailijoita tai pitämällä yhteyttä netin välityksellä kohdekielisiin nuoriin.
Kurssisuorituksiin voivat kuulua myös kirja- tai elokuva-arvostelu, runon tai näytelmän
kirjoittaminen, musiikkikappaleen sanoittaminen, musiikkivideon tai lyhytelokuvan
laatiminen. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä esim. kuvataiteen, musiikin,
uskonnon, historian, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä liikunnan kanssa.

EAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus, sy, vuositaso 2
Kurssilla voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta
näkökulmasta esimerkiksi projektien tai ryhmätöiden muodossa. Opiskelijat voivat jakautua
ryhmiin itseään kiinnostavien opintosuuntien mukaan. Mahdollisia kurssin muita aiheita
voivat olla ase- ja siiviilipalvelus, välivuosi, ulkomailla opiskelu ja työskentely. Kurssilla
voidaan laatia CV, työhakemus, itsensä esittely audiovisuaalisesti työnantajalle tai
toteuttaa työpaikkahaastattelu. Lisäksi voidaan tehdä kohdekielisiä ammatinvalintatestejä,
harjoitella kokouksessa toimimista ja argumentointia. Voidaan myös hyödyntää
yritysmaailman kontakteja, esimerkiksi vierailijoiden, yritysvierailuiden tai toimeksiantojen
muodossa. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi opinto-ohjauksen kanssa.

EAB308 Yhteinen maapallomme, sy, vuositaso 3
Mahdollisia käsiteltäviä aiheita voivat olla ympäristöasiat, kierrätys, energian tuotanto ja
käyttö, kehitysyhteistyö, konfliktit, kulttuurien välinen erilaisuus ja viestintä sekä muut
aiheeseen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt. Aiheita voidaan käsitellä sekä henkilökohtaisesta,
paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Kurssin aikana voidaan toteuttaa
pienimuotoinen (etä)projekti esimerkiksi yhdessä kohdekulttuurissa asuvien tai muualla
samaa kieltä opiskelevien kanssa. Työskentelyyn voidaan käyttää esimerkiksi blogia,
wikiä, youtubea, kohdekulttuurin radio- ja tv-kanavien ja lehdistön sivuja tai muita
interaktiivisia nettiympäristöjä ja videokonferenssisovelluksia. Syvennetään mielipiteen
suullisen ja kirjallisen ilmaisemisen taitoja. Yhteistyötä voidaan tehdä esim. biologian,
maantieteen, yhteiskuntaopin ja historian kanssa.