Siirry sisältöön

Luonnontiedelinjan erityiskurssit

Biologia

BI9 Biologian johdantokurssi (½-kurssi), lu, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija muodostaa evolutiiviseen ajatteluun perustuvan näkökulman biologian opiskeluun oppii havainnoimaan muuntelua ja sopeutumista eliöpopulaatioissa ymmärtää itseään kopioivat molekyylit elämän ydintoimijoiksi
Sisältö:

 • eliöiden rakenteelliset piirteet sopeutumina ja mikroevoluutio
 • eliöt ympäristömuutosten indikaattoreina
 • eliökunnan sukupuun rakentamisen menetelmiä

BI10 Eliöiden luokittelu ja evoluutiobiologia, lu, vuositaso 1 - 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää aiemmin opittuja tietoja evoluutiosta ja perehtyy synteettisen evoluutioteorian taustoihin tutustuu modernin luonnontieteen menetelmiin eliöiden sukulaisuuden tutkimisessa perehtyy evoluutioteorian pohjalta jäsentyneeseen eliökunnan luokitteluun ja ihmisen evoluutioon
Sisältö:

 • eliöryhmien evoluutio ja luokittelu
 • lisääntymisstrategiat ja evoluutiovoimat
 • muuntelun ja sopeutumisen merkitys elämän kehitykselle
 • nykyisen eliökunnan rakenteen ja levinneisyyden tulkitseminen evoluutiobiologian näkökulmasta

BI11 Geenit, terveys ja sairaus – ihmisen biologian jatkokurssi, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää Ihmisen biologia -kurssilla (BI4) ja terveystiedon kursseilla oppimiaan asioita.
Sisältö:

 • hormonaalinen ja hermostollinen säätely
 • ympäristön haitalliset aineet
 • ravitsemus ja terveys
 • puolustusmekanismit
 • ihmisen genetiikkaa
 • elämänkaari

BI 12 Kaupunkiekologia, lu, vuositaso 1 - 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää BI2-kurssin ympäristöekologian tietojaan kaupunkiluonnon tuntemuksessa tuntee Suomen kaupunkien tavallisimpia kasvi-, nisäkäs- ja lintulajeja sekä selkärangattomia perehtyy kaupunkiekologisen tiedon hyväksikäyttöön kaupunkiympäristön suunnittelussa ja hoidossa.
Sisältö:

 • kaupunkien abioottiset ympäristötekijät
 • ekologiset ilmiöt ja prosessit kaupungeissa
 • kaupunkien eliölajisto ja sen tila
 • ympäristöystävällisten kaupunkien ja virkistysalueiden suunnittelu
 • kaupunkiekologisen tiedon merkitys ja vaikuttamisen keinot yhteiskunnallisessa
 • päätöksenteossa

BI13 Luonnontuntemus, lu, vuositaso 1 - 3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kiinnostuu luonnon tarkkailusta ja oppii peruslajistoa täydentää tietojaan suomalaisista ekosysteemeistä osaa lajistoa tarkkailemalla arvioida ympäristön tilaa ja esittää ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin oivaltaa käytännössä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen merkityksen tutustuu luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestöjen toimintaan Suomessa.
Sisältö:

 • perinteiset ja digitaaliset lajintuntemusoppaat, tietokoneohjelmat ja muut eliöiden
 • tunnistustyökalut
 • Suomen luonnon kasvien, sienten, lintujen, nisäkkäiden ja selkärangattomien tunnistaminen
 • lajiston muutokset ympäristön tilan indikaattoreina
 • kurssikohtaiset painotukset voivat vaihdella opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan

BI14 Solubiologian ja genetiikan tutkimuskurssi, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää BI3-kurssilla oppimiaan asioita oppii biologisen tutkimuksen perustaitoja: havaintojen tekemistä, koejärjestelyjen suunnittelua, tutkimusvälineiden käyttöä ja tulosten analysoinnin tapoja tutustuu alan ajankohtaiseen tutkimukseen.
Sisältö:

 • solun hienorakenne ja soluorganellien toiminta
 • erilaiset solutyypit, solukot ja kudokset
 • solun keskeiset aineenvaihduntareaktiot
 • mikrobien elinvaatimukset, aineenvaihdunta ja lisääntyminen
 • tutustutaan ajankohtaisiin tieteellisiin artikkeleihin

BI15 Luonnontieteen tutkimuskurssi, lu, vuositaso 1 - 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin seuraa tiedekeskustelua.
Sisältö:

 • työskentelyn alussa lyhyt yhteinen orientaatiojakso
 • sisällön painottuminen riippuu opiskelijan aihevalinnasta
 • kokeellisten menetelmien käyttö
 • kurssilaiset osallistuvat Tieteen päivien tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan tiedetapahtumaan
 • kurssin suorittajalta odotetaan aktiivisuutta aiheen valinnassa ja tutkimuskontaktien luomisessa

Suoritus vastaa kurssia FY18 tai KE11. Tutkimuksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada 1-2 kurssimerkintää.

BI16 Synteettinen biologia, TTY3, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu työmenetelmiin, joilla bakteereja voidaan geneettisesti muokata, tutustuu synteettisen biologian mahdollisuuksiin ja osaa toimia biotekniikan tutkimuslaboratoriossa.
Sisältö:

 • laboratoriotyöluennot ja 2-4 vaihtuva-aiheista laboratoriotyötä
 • opetellaan käyttämään standardoituja BioBricks-komponentteja, joita käsitellään DNAtekniikan menetelmin
 • kurssimateriaali englanninkielistä.

Fysiikka

FY10 Fysiikan johdantokurssi (½-kurssi), lu, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet fysiikan syventäville opinnoille
perehtyy fysikaalisten mittausten tekemiseen ja niiden raportoimiseen parantaa valmiuksiaan ratkaista fysiikan matemaattiseen mallintamiseen liittyviä ongelmia harjaantuu käyttämään matematiikan antamia apuvälineitä luonnontieteeseen liittyvissäongelmissa harjaantuu käyttämään teknologian antamia apuvälineitä fysiikkaan liittyvissä ongelmissa.
Sisältö:

 • fysiikan mittausmenetelmät
 • raportin laatiminen
 • yksikkötarkastelu
 • suureyhtälöiden käsittely
 • fysikaalinen kulmakerroin ja fysikaalinen pinta-ala
 • vektorilaskennan alkeet voiman tarkastelussa
 • tietokoneen käyttö mittaamisen ja tulosten analysoimisen apuna

FY11 Fysiikan syventävä I, lu, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään lämpöopista ja sähköopista parantaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia.
Sisältö:

 • lämpölaajeneminen
 • energian säilyminen
 • energiantuotanto
 • virtapiirit
 • elektroniikan komponentit

FY12 Fysiikan syventävä II, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään mekaniikasta, aalto-opista ja sähkömagnetismista vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia.
Sisältö:

 • Newtonin lait
 • momentti
 • tasapaino pyörimisen ja etenemisen suhteen
 • gravitaatio
 • aaltoliike
 • sähkömagneettinen induktio
 • sähkömagneettinen aaltoliike

FY13 Fysiikan syventävä III, lu, vuositaso 3

Kurssi arvioidaan numeroin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija laajentaa osaamistaan lukion fysiikan ulkopuolelle vahvistaa mahdollisuuksiaan saada jatko-opintopaikka saavuttaa saman tietotason kuin aiemmassa opetussuunnitelmassa.

Sisältö:

 • noste
 • haarautuvat virtapiirit
 • vinot törmäykset
 • kalteva taso
 • muuttuva ympyräliike
 • linssit ja peilit
 • vaihtovirta
 • suhteellisuusteoria

FY14 Fysiikan matemaattiset menetelmät (½-kurssi), lu, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija parantaa valmiuksiaan korkeakoulutason fysiikan opiskeluun oppii soveltamaan lukiomatematiikan menetelmiä fysiikan ongelmiin vahvistaa ja syventää ensimmäisen ja toisen vuoden fysiikan kurssien osaamista.
Sisältö:

 • vektorilaskenta
 • derivaatta ja integraali
 • differentiaaliyhtälöt
 • äänen intensiteettitaso
 • myös vaativampia tehtäviä kuin syventävillä kursseilla

FY15 Elektroniikka, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan sähköopissa
saa perustiedot elektroniikan laitteista ja niiden rakenteesta tutustuu elektroniikan peruskomponentteihin ja -kytkentöihin.
Sisältö:

 • sähköturvallisuus
 • elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminta
 • tärkeimmät sovellukset
 • vaativammat virtapiirit
 • laitteen rakentaminen

FY16 Tähtitiede, lu, vuositaso 1 - 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa perustiedot Aurinkokunnasta ja koko maailmankaikkeuden rakenteesta tuntee maailmankaikkeuden historian ja kehityksen tutustuu tutkimusmenetelmiin ja havaintovälineisiin, joilla avaruudesta saadaan uutta tietoa.
Sisältö:

 • tähtitieteen ja maailmankaikkeuden mallien historiaa
 • aurinkokunta ja tähdet, tähtien elinkaari
 • linnunradan rakenne, galaksit, tähtienvälinen avaruus, maailmankaikkeuden rakenne
 • maailmankaikkeuden synty ja kehitys, planeettojen synty
 • tähtien energiatalous, alkuaineiden synty
 • maailmankuvan kehitys
 • mahdollinen vierailu tähtitornilla

FY17 Geofysiikka, lu, vuositaso 2 - 3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan maapallon rakennetta ja toimintaa sekä maapallon eri osien välisiä vuorovaikutuksia geofysikaalisesta näkökulmasta syventää luonnonmaantieteen tietojaan fysikaalisen mallintamisen ja geokemian keinoilla täydentää fysiikan tietoja havainnoimalla, miten fysikaaliset perusilmiöt ilmenevät luonnossa oppii soveltamaan fysiikan tutkimusmenetelmiä.
Sisältö:

 • maapallo aurinkokunnan osana
 • laattaliikunnot
 • maamagnetismi
 • vesivarastot ja veden kiertokulku
 • maaperän analysointia kemiallisin menetelmin
 • säteily ja ilmakehä
 • ilmastonmuutoksen seuraukset
 • lähiavaruus ja yläilmakehä
 • yhteistyötä Turun yliopiston kanssa

FY18 Luonnontieteen tutkimuskurssi, lu, vuositaso 1 - 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin seuraa tiedekeskustelua.
Sisältö:

 • työskentelyn alussa lyhyt yhteinen orientaatiojakso
 • sisällön painottuminen riippuu opiskelijan aihevalinnasta
 • kokeellisten menetelmien käyttö
 • kurssilaiset osallistuvat Tieteen päivien tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan
 • tiedetapahtumaan
 • kurssin suorittajalta odotetaan aktiivisuutta aiheen valinnassa ja tutkimuskontaktienluomisessa
 • suoritus vastaa kurssia BI15 tai KE11
 • tutkimuksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada 1-2 kurssimerkintää

FY19 Luonnontiede tänään, TTY1, lu, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pystyy seuraamaan ja ymmärtämään tiedeuutisointia luonnontieteen näkökulmasta ymmärtää luonnontieteen merkityksen teknologian kehittymisessä ja jokapäiväisessä elämässä saa tietoa, missä ympäristöissä ja tehtävissä luonnontieteen asiantuntijat työskentelevät.
Sisältö:

 • tutustutaan kuuteen eri aihepiiriin alan asiantuntijoiden opastuksella
 • lähiopetustapaamisia, joilla mm. kuunnellaan asiantuntijan pitämä luento
 • keskustellaan luennon teemoista ja tehdään aiheeseen liittyviä ryhmätöitä ja tehtäviä

FY20 Fysiikan mittausmenetelmät, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää näkemystään fysiikan mittaamisesta kehittää valmiuksia fysiikan harjoitustöiden tekemiseen ja työselostusten laatimiseen jatko-opintoja varten.
Sisältö:

 • mittausmenetelmät
 • virhetarkastelu
 • mittauksia TAMK:n laboratoriossa

Kemia

KE8 Kemian johdantokurssi (½-kurssi), lu, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet lukion kemian opinnoille perehtyy kemian työtapoihin.
Sisältö:

 • kemian suureyhtälöiden käytön harjoitteleminen
 • ainemäärän käsitteen syventäminen
 • kemiallisten sidosten käsitteen syventäminen
 • töiden raportointi
 • laboratoriopöytäkirjan pitäminen
 • mahdollisuuksien mukaan vierailu jossain kemian alan yrityksessä tai oppilaitoksessa

KE09 Elämän kemia - ihminen kemiallisena tehtaana, lu, vuositaso 2 - 3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijasyventää orgaanisten yhdisteiden reaktioiden ja nimeämisen osaamistaan syventää biomolekyylien rakenteen ja reaktioiden osaamistaan
yhdistää aiemmilla kemian ja biologian kursseilla opitun tiedon solun rakenteeseen, toiminnan ymmärtämiseen ja saa valmiuksia biotieteiden ja lääketieteen opiskeluun.
Sisältö:

 • orgaaniset reaktiot
 • orgaanisten yhdisteiden nimeäminen
 • biokemian perusteet
 • biomolekyylien rakenne, merkitys ja hyödyntäminen
 • solun kemiallinen rakenne
 • aineenvaihdunnan perusmekanismit

KE10 Ympäristömme kemia, lu, vuositaso 1 - 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, että yksilön valinnoilla on merkitystä.
Sisältö:

 • sisältö voidaan toteuttaa ainakin osin opiskelijoiden toivomukset huomioiden
 • sisältö voi vaihdella vuosittain asioiden ajankohtaisuuden mukaan
 • ympäristönsuojelulähtöinen
 • esim. vesi- tai ilma-analyysi
 • vierailu mahdollisuuksien mukaan ainakin jätevedenpuhdistamolla (tai öljynjalostamolla)
 • vesien rehevöityminen ja happamoituminen
 • vesirakentamisen seuraukset
 • ilmakehä: ilmansaasteet eivät tunne rajoja
 • tehomaatalouden ympäristövaikutukset (EU)
 • hukummeko jätteisiin?
 • kierrätys
 • ongelmajätteet
 • Itämeri - herkkä sisämeri
 • ympäristön kemikalisoituminen

KE11 Luonnontieteen tutkimuskurssi, lu, vuositaso 1 - 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin seuraa tiedekeskustelua.
Sisältö:

 • työskentelyn alussa lyhyt yhteinen orientaatiojakso
 • sisällön painottuminen riippuu opiskelijan aihevalinnasta
 • kokeellisten menetelmien käyttö
 • kurssilaiset osallistuvat Tieteen päivien tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan
 • tiedetapahtumaan
 • kurssin suorittajalta odotetaan aktiivisuutta aiheen valinnassa ja tutkimuskontaktien luomisessa
 • suoritus vastaa kurssia BI15 tai FY18
 • tutkimuksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada 1-2 kurssimerkintää

KE12 Ympäristö, energia ja ihminen,TTY2, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään tutkimuslaboratorioissa, oppii arvioimaan laboratoriotulosten luotettavuutta ja oppii raportoimaan tieteellisiä tutkimustuloksia kirjallisesti ja esittämään niitä suullisesti.

Sisältö:

 • kuusi työluentoa, kuusi laboratoriotyökertaa ja kuusi tutkimustulosten analysointikertaa
 • ympäristön, energian ja ihmisen väliset suhteet - vaihtoehtoiset energiamuodot
 • aurinkokennon toimintaperiaate ja aurinkokennon rakentaminen

KE13 Laiteanalytiikka, lu, vuositaso 1 - 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin kemian analyysi- ja synteesimenetelmiin modernien analyysilaitteiden avulla.
Sisältö:

 • yhteistyönä TAMK:n kemiantekniikan osaston kanssa
 • kaikki työt tehdään TAMK:ssa
 • kurssilla tehdään kemian töitä, joita ei ole mahdollista tehdä Clasulla, esim. nikkelin määritys euron kolikosta (AAS), aspiriinisynteesi (FTIR-määritys) ja kofeiinin määritys
 • kahvista (HPLC, nestekromatografi)

KE14 Tutkimus- ja projektikurssi

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin kemian keskeiseen sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi kemian tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voi suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.

KE15 Spektroskopia (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu erilaisiin luonnontieteissä käytettäviin spektroskooppisiin menetelmiin sekä teoriassa että käytännössä.

Sisältö:

 • tutustutaan spektroskopisiin menetelmiin ja niiden toiminnan perusperiaatteisiin
 • opetellaan tulkitsemaan eri menetelmillä saatavia yksinkertaisten yhdisteiden spektrejä
 • tehdään spektroskopiaan liittyviä oppilastöitä

KE16 Kemian työkurssi luonnontieteilijöille 1 (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kemian ymmärtämistään ja vahvistaa kemialaboratorio työskentelytaitojaan.

Sisältö:

 • kurssilla tehdään Ke1 ja Ke2 kursseja tukevia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia laborointitöitä
 • Erilaisia titrauksia, seosten erottamisia, gravimetrisiä analyysejä

KE17 Kemian työkurssi luonnontieteilijöille 2 (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kemian ymmärtämistään ja vahvistaa kemialaboratorio työskentelytaitojaan.

Sisältö:

 • kurssilla tehdään KE3, KE4 ja KE5 kursseja tukevia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia laborointitöitä
 • Sähkökemialliset kennot, orgaaniset reaktiot, polymeerit, liukoisuus

 

KE18 Luonnontieteiden projektikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osallistuu luonnontieteiden ymmärtämistä tukevaan projektiin, oppii toimimaan ryhmässä, oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa ja osallistuu projektin suunnitteluun.

Sisältö

 • erilaisia luonnontieteisiin liittyviä projekteja
 • koulun tai ulkopuolisen tahon järjestämä projekti

KE19 Kemian TAMK-kurssi

Luonnontiede

LU01 Luonnontiede 1, Luonnontieteellisten alojen valmennuskurssi, lu, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija valmentautuu laaja-alaisesti luonnontieteen korkeakouluopiskeluun saa tehokasta tukea pääsykokeisiin valmistautumisessa.
Sisältö:

 • erilaiset oppimisstrategiat
 • vastaustekniikat
 • erityyppisten pääsykoetehtävien tarkastelu
 • pääsykokeisiin osallistuneiden opiskelijoiden omia kokemuksia hyvästä valmentautumisesta
 • sopii etenkin lääketieteen opintoihin ja ympäristöalalle pyrkiville

LU02 Luonnontiede 2, Energia, lu, vuositaso 2 - 3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää energian universaalisuuden osaa yhdistää erilaisia ilmiöitä energian näkökulmasta tarkasteltuna.
Sisältö:

 • solun energia-aineenvaihdunta: energian sitominen ja vapauttaminen
 • solukalvon toiminta solun aineenvaihdunnassa
 • entsyymien teho
 • atomin energiatilat
 • energiantuotanto erilaisissa kemiallisissa ja fysikaalisissa prosesseissa
 • energia kemiallisissa reaktioissa
 • uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet
 • maapallon energiatulevaisuus

LU03 Luonnontiede 3, Maailmankansalaisena Tampereella ja maailmalla, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa oman yhteisönsä identiteetin ja merkityksen muulle maailmalle oppii, miten globaalikysymyksiin voi vaikuttaa omassa arjessa
kehittää kykyään ymmärtää monimutkaisia ja monitieteisiä ilmiöitä sekä sietää epävarmuutta erilaisissa yhteyksissä kykenee tarkastelemaan kriittisesti omien toimintaperiaatteittensa eettisyyttä tuntee maailmankansalaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot.
Sisältö:

 • ongelmana niukkuus – maapallon energiatulevaisuuden haasteet
 • väestö – kenellä on oikeus elää?
 • kestävä kehitys
 • ihmisoikeudet ja bisnes
 • ympäristöetiikka
 • kansantalouden eri mittarit