Siirry sisältöön

Lyhyt matematiikka

MAY01 Luvut ja lukujonot, pa, vuositaso 1
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä ymmärtää lukujonon käsitteen osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta lukujono, rekursiivinen lukujono aritmeettinen jono ja summa logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys muotoa a^x=b , x E N olevien yhtälöiden ratkaiseminen geometrinen jono ja summa.

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt, pa, vuositaso 1
Kurssin tavoitteena on oppia luottamaan omiin matemaattisiin taitoihin. Jokapäiväisten
ongelmien ratkaisemisessa käytetään verrannollisuutta, lineaarista riippuvuutta, yhtälöitä
ja yhtälöpareja. Opitaan toisen asteen polynomifunktio ja yhtälö.

MAB03 Geometria, pa, vuositaso 1
Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion
geometrian ja koordinaatiston avulla. Vahvistetaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten
kappaleiden piirtämistä sekä pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämistä.

MAB04 Matemaattisia malleja, pa, vuositaso 2
Ongelmissa sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käytetään lukujonoja
(matemaattisina malleina). Arvioidaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Ratkaistaan
potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä.

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys, pa, vuositaso 2
Kurssilla käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja diskreettien jakaumien tunnuslukujen,
regression ja korrelaation avulla. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan
perusteisiin.

MAB06 Talousmatematiikka, pa, vuositaso 3
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä
laskennallisesta näkökulmasta. Kurssi antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun sekä
tukee yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelua.

MAB07 Matemaattinen analyysi, sy, vuositaso 3
Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opetellaan
derivaatan käsite muutosnopeuden mittana sekä tutkitaan polynomifunktion kulkua
derivaatan avulla. Määritetään sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurin ja pienin
arvo.

MAB08 Tilastot ja todennäköisyys II, sy, vuositaso 2 - 3
Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja sekä määritetään tilastollisia tunnuslukuja ja
todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä.

MAB09 Kertauskurssi, ksy, vuositaso 3
Kurssilla kerrataan lukion oppimäärä ja harjoitellaan käyttämään opittuja tietoja ja taitoja
monipuolisissa matemaattisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

MAB10 Lukiomatematiikan alkuvaiheen tukikurssi, ksy, vuositaso 1
Sama kuin MAA15

MAB11 Matemaattinen mallinnus, ksy, vuositaso 1 - 2
Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijan valmiuksia mallintaa matemaattisia
ongelmia. Kurssilla opiskellaan sanallisten tehtävien ratkaisemista ja hyvän
vastaustekniikan tapoja sekä dynaamisten ja teknisten apuvälineiden hyödyntämistä
osana ongelmien ratkaisua.

MAB12 - MAB17, ksy, vuositaso 1 - 3
Pitkän matematiikan kurssi, joka ei korvaa mitään muuta lyhyen matematiikan kurssia

MAB18 - MAB20 (½-kurssi), ksy, vuositaso 1 - 3
Pitkän matematiikan kurssi, joka ei korvaa mitään muuta lyhyen matematiikan kurssia

MAB21 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2 - 3
Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin matematiikan keskeiseen sisältöalueeseen
omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma,
joka huomioi matematiikan tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla
jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä,
jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin
sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim.
oppimispäiväkirjan avulla.