Siirry sisältöön

Elämänkatsomustieto

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu, pa, vuositaso 1

Kurssilla kartoitetaan maailmankatsomuksen, elämänkatsomuksen ja maailmankuvan
käsitteet sekä niiden keskinäiset suhteet. Tutustutaan uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin
maailmankatsomuksiin ja maailmankuviin sekä elämäntapoihin. Pohditaan, miten
maailmankuviin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi koulun, median, taiteen, tieteen ja
uskontojen kautta. Kurssilla kartoitetaan ihmisten ajattelua sekä ajattelun vääristymiä,
jotka vaikuttavat maailmankuvaan ja saattavat johtaa kritiikittömään päättelyyn.

ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä, pa, vuositaso 2 - 3

Kurssilla tarkastellaan omia ja muiden ihmisten käsityksiä ihmisestä ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Hahmotetaan oman identiteetin osatekijöitä sekä pohditaan niiden merkitystä
itselle. Kurssin aikana kehitetään elämänkatsomuksen ja identiteetin ilmaisemista muita
kunnioittaen. Pohditaan omia käsityksiä hyvästä elämästä, ihmisoikeuksien sitovuudesta ja
merkityksestä.

ET3 Yksilö ja yhteisö, sy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla tarkastellaan ihmistä sosiaalisena toimijana. Käsitellään poliittisen ja taloudellisen
vallan muotoja, länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteitä ja niiden merkitystä yksilölle.
Perehdytään syvällisesti ihmisoikeuksiin, ihmisoikeusloukkauksiin, globaaliin
oikeudenmukaisuuteen ja kestävään kehitykseen.

ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajana, sy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla tutustutaan kulttuurien kehitykseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Pohditaan
kulttuuriperintöä ja kulttuurin vaikutusta identiteetille ja maailmankatsomukselle. Syvennytään suomalaisen kulttuurin monimuotoisuuteen ja vähemmistökulttuureihin sekä
tarkastellaan rasismia ja siihen liittyviä ilmiöitä.

ET5 Katsomusten maailma, sy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla perehdytään maailmanuskontojen sekä erilaisten uskonnottomien katsomusten
syntyyn ja historiaan. Opitaan ymmärtämään maailmassa vaikuttavien erilaisten uskonnollisten ja sekulaarien maailmankatsomusten vaikutusta yhteiskuntaan. Kurssilla
tutustutaan maailmankatsomuksiin, joista ihmiset ammentavat elämälleen sisältöä ja
merkitystä.

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus, sy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla tutustutaan ihmiskunnan kehitystä selittäviin tekijöihin ja sen vaikutuksiin.
Pohditaan tieteen ja teknologian roolia nyky-yhteiskunnan rakentajana ja tulevaisuuden
mahdollistajana. Perehdytään erilaisiin utopioihin ja dystopioihin sekä tulevaisuuden
tutkimukseen. Opitaan arvioimaan oman toiminnan merkitystä tulevaisuudelle.

ET7 Elämänkatsomustiedon kertauskurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 3

Kurssilla kerrataan elämänkatsomustiedon keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan
ylioppilaskokeessa tarvittavia valmiuksia.

ET8 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin elämänkatsomustiedon keskeiseen
sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla
perinteinen tutkielma, joka huomioi elämänkatsomustiedon tutkimukselliset erityispiirteet
tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli.
Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa
tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.