Siirry sisältöön

Historia

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, pa, vuositaso 1

Kurssilla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen pyyntikulttuurista nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista.

HI2 Kansainväliset suhteet, pa, vuositaso 2

Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia
analysoiden niitä ideologisten ja taloudellisten mallien näkökulmista 1900-luvun alusta
nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä sekä
tiedonvälitykseen liittyvää kriittistä arviointia eri aikoina.

HI3 Itsenäisen Suomen historia, pa, vuositaso 2

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja
kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita
ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit,
siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja
kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja
historiallisen tiedon käyttöön.

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, sy, vuositaso 1 - 2

Kurssilla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun,
maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat
taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on myös ymmärtää tärkeimpien aatteiden merkitys
historiassa ja nykypäivänä.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi, sy, vuositaso 1 - 2

Kurssi tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian aikaan osana Itämeren
alueen historiaa. Yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ohella kurssilla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi kurssilla huomioidaan oman lähialueen historia ja perehdytään erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat, sy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä Euroopan ulkopuolisten maanosien
historiaan. Kurssilla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja
kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään kurssilla laajasti ihmisen
elämisen tapana.

HI7 Tampere ennen ja nyt, ksy, vuositaso 2 - 3

Kurssin tavoitteena on perehtyä Tampereen kaupungin menneisyyteen ja nykytilaan
unohtamatta tulevaisuuden näköaloja. Kurssilla käsitellään kaupungin syntyä ja kehitystä
teollisuuskaupungiksi ja rakennemuutosta nykyiseksi opetuksen ja teknologian
kaupungiksi. Kurssilla vieraillaan paikallisissa museoissa ja laaditaan tutkielma Tampereen
historiaa koskevasta aiheesta. Kurssi suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opiskeluvuotena.

HI8 Luonnontieteiden historia, ksy, vuositaso 2 - 3

Kurssin tavoitteena on tutustua luonnontieteellisen tutkimuksen kehityksen päävaiheisiin.
Kurssilla käsitellään keskeisten luonnontieteiden kehitystä antiikista uuden ajan alun
murroksen kautta kohti nykyajan haasteita. Erityisesti tarkastellaan kehityksen tärkeimpiä
käännekohtia. Kurssilla laaditaan tutkielma jonkin luonnontieteen historiaan liittyvästä aiheesta. Kurssi suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opiskeluvuotena.

HI9 Historian kertauskurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 3

Kurssilla kerrataan historian keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa
tarvittavia valmiuksia.

HI10 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin historian keskeiseen sisältöalueeseen omien
kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka
huomioi historian tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa
muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella
tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.