Siirry sisältöön

Terveystieto

TE1 Terveyden perusteet, pa, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on ymmärtää terveyteen, sairauksiin ja terveyskäyttäytymiseen ja sen
muutoksiin liittyviä tekijöitä yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalilla tasolla. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan ja ymmärtämään syvemmin terveyttä, sairauksia ja terveystottumuksia sekä niihin liittyviä malleja ja teorioita.

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys, sy, vuositaso 2 - 3

Kurssin tavoitteena on ymmärtää perimään ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja
vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Ympäristöä tarkastellaan laajasti mm. psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön näkökulmista. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma korostuu kaikissa kurssin teemoissa. Sosiaalinen kestävyys
tarkoittaa muun muassa oikeudenmukaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, tasa-arvon
toteutumista ja turvallisuutta.

TE3 Terveyttä tutkimassa, sy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historian
kehityslinjoihin, terveyden tutkimiseen, kriittiseen lukutaitoon ja terveysosaamisen
soveltamiseen. Terveysosaamista tarkastellaan aktiivisen kansalaisen näkökulmasta
lähiympäristöissä ja yhteiskunnassa sekä miten terveyden edistämistä ja sairauksien
ehkäisyä on pyritty maailmanlaajuisesti kehittämään.

TE4 Terveystiedon kertauskurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla kerrataan terveystiedon keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa
tarvittavia valmiuksia.

TE5 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin terveystiedon keskeiseen sisältöalueeseen
omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma,
joka huomioi terveystieteiden tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla
jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä,
jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin
sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim.
oppimispäiväkirjan avulla.