Siirry sisältöön

Kuvataide

KU1 Kuvat ja kulttuurit, pa, vuositaso 1

Kurssilla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin
ilmiöihin taiteen keinoin.  Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä.  Kurssilla opitaan katsomaan,
analysoimaan ja ymmärtämään omaa ja muiden tuottamaa kuvaa.

KU2 Muotoilut ja rakennetut ympäristöt, pa, vuositaso 2

Design ja arkkitehtuuri
Kurssilla opiskelija tutustuu rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä muotoiluun. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Kurssilla ideoidaan ja tehdään luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee paikasta viihtyisän, tavarasta toimivan?

KU3 Osallisena mediassa, sy, vuositaso 1 - 3

Kuvallinen viestintä
Kurssin tavoitteena on että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Kurssilla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität?

KU4 Taiteen monet maailmat, sy, vuositaso 1 - 3

Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Kurssilla opitaan myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun?

KU5 Öljyvärimaalauskurssi, ksy, vuositaso 1 - 3

Kurssilla perehdytään öljyvärimaalauksen perusteisiin. Tavoitteena on tehdä vähintään
yksi maalaus kangaspohjalle. Kurssin keskeisenä sisältönä on opiskelijan taiteellisen ilmaisun kehittäminen ja persoonallisen työskentelytyylin etsiminen työprosessin edetessä
sekä öljyvärimaalaustekniikkaan perehtyminen.

KU6 Piirustus- ja grafiikkakurssi, ksy, vuositaso 1 - 3

Kurssilla työskennellään erilaisilla piirustusvälineillä kuten hiilellä, kuivapastelliliiduilla ja
tussiterillä.  Kurssilla tehdään grafiikan vedoksia monotypian, kuivaneulatekniikan tai
linopainannan keinoin. Tavoitteena on kehittää piirustustaitoa ja tutustuttaa opiskelija
erityyppisiin painografiikan menetelmiin.

KU7 Keramiikka ja kuvanveistokurssi, ksy, vuositaso 1 - 3

Kurssilla tehdään pienoisveistoksia ja/tai suunnitellaan ja toteutetaan savesta käyttöesineitä. Tutustutaan myös designin maailmaan ja suomalaiseen tuotesuunnitteluun. Materiaaleina käytetään savea ja kipsiä. Kurssilla voi tehdä myös savimuottiin valetun kipsireliefin.

KU8 Kuvankäsittelykurssi, ksy, vuositaso 1 - 3

Kurssilla tutustutaan tietokoneella tehtävään kuvankäsittelyyn. Tavoitteena on käydä läpi
perusasioita Photo Shop- ja Gimp-kuvankäsittelyohjelmista. Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan Mac-tietokoneilla graafinen julkaisu, joka sisältää tekstiä ja kuvaa.

KU9 Tutkimuskurssi- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin kuvataiteen keskeiseen sisältöalueeseen
omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma,
joka huomioi kuvataiteen tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin
muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin
jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja
aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.