Siirry sisältöön

Opintojen suoritus

Kurssit

Kurssi suorittaminen tapahtuu osallistumalla aktiivisesti tuntityöskentelyyn, tekemällä annetut kotitehtävät ja osallistumalla kurssikokeeseen. Osa kursseista voidaan suorittaa itsenäisesti.

Jokaiselle opiskelijalle jaetusta opinto-oppaasta löytyvät kurssikuvaukset. Opiskelijat tekevät opiskelusuunnitelmansa aloitusvuoden opinto-oppaan mukaisesti. Syksystä 2016 eteenpäin aloittavat opiskelijat opiskelevat 1.8.2016 voimaan tulleen Tampereen klassillisen lukion opetussuunnitelman 2016 uusien kurssikuvauksien mukaisesti. Kurssikuvauksissa kerrotaan kunkin opetusohjelmaan kuuluvan kurssin osalta kurssin keskeiset sisällöt ja arviointiperiaatteet. Lisäksi jokaiseen kurssiin on liitetty suoritusjärjestyssuositus, joka tulee ottaa huomioon ennen kurssin valitsemista opinto-ohjelmaan. Joihinkin kursseihin liittyy suositus kurssin opiskeluajankohdasta.

Mikäli opiskelija suorittaa ylioppilastutkintonsa hajautetusti, on pidettävä huoli siitä, että kirjoitettavien aineiden kaikki pakolliset kurssit tulevat suoritetuiksi ennen ylioppilaskokeita.

Kokeiden palautuspäivänä Wilmaan tulevat näkyviin kyseisen jakson kurssiarvosanat. Opinnot välilehdeltä sekä opiskelija että huoltaja voivat seurata opintojen etenemistä. Jos kurssin suoritukset ovat kesken (esimerkiksi koe puuttuu), arvosanaksi annetaan T (= täydennettävä). Tämän arvosanan suorittamisesta on sovittava kyseisen opettajan kanssa mahdollisimman pian.

Uusintakoe

Hylätty arvosana 4 on mahdollista korottaa yhden kerran erikseen järjestettävässä uusintakokeessa. Uusintakoejärjestelyistä ohjeistetaan tarkemmin Wilmassa. Opiskelijalla, joka on poissa uusintakuulustelupäivänä oppitunneilta, ei ole oikeutta osallistua uusintakokeeseen ellei hän ole pyytänyt siihen erityistä lupaa. Poisjääminen uusintakuulustelusta lasketaan yrityskerraksi.

Itsenäinen suorittaminen

Osa opinnoista voidaan lukioasetuksen mukaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Tärkeätä on, että opiskelijalle annetaan mahdollisuus suorittaa kursseja osallistumatta opetukseen. Koulun opetussuunnitelmassa voidaan määritellä ne kurssit, joita ei voi itsenäisesti suorittaa. Itsenäisestä opiskelusta on tehtävä anomus kurssin opettajalle ennen kurssin suorittamista. Luvan itsenäiseen suoritukseen myöntää rehtori keskusteltuaan asiasta asianomaisen aineen opettajan kanssa. Anomuksen tekemiseen löytyy ohjeistus Wilman pysyvistä tiedotteista.

Itsenäisesti suoritettavan kurssin opiskelusuunnitelmassa määritellään kurssin suorittamisen menettelytavat ja aikataulu. Tärkeätä on, että opiskelija ymmärtää oman vastuunsa merkityksen kurssin itsenäisestä suorittamisesta. Jos opiskelija ei pidä sovitusta aikataulusta kiinni ilman erityisen painavaa syytä, kurssin suorittaminen katsotaan keskeytetyksi. Itsenäisesti opiskeltavan kurssin tavoitteet ovat samat kuin normaalisti suoritetun kurssin. Arviointikriteerit voivat kuitenkin poiketa normaalikurssista suoritustavan mukaan. Opettajan tulee selvittää opiskelijalle arviointikriteerit itsenäisen opiskelun suunnittelun yhteydessä. Kurssi voidaan suorittaa itsenäisesti myös etä- ja verkko-opiskeluna.

Poissaolot

”Opiskelijan on osallistuttava opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siihen vapautusta.”
(Lukiolaki 25 § 1.mom.)

Opiskelija ei saa olla oppitunneilta luvatta poissa. Luvallisia poissaoloja ovat esim. opiskelijan sairaus ja etukäteen anotut vapaat. Luvallisia poissaoloja ovat myös koulun edustustehtävät, opintomatkat ja armeijan kutsunnat, mutta näitä ei lasketa poissaolokiintiöön.

Poissaoloon anotaan etukäteen lupaa ryhmänohjaajalta, jos poissaolo kestää enintään viisi koulupäivää. Tätä pidempiin poissaoloihin anotaan lupaa rehtorilta. Luvat anotaan Wilman kautta. Wilman pysyvissä tiedotteissa on asiasta tarkempi ohje. Yksittäisten tuntien poissaoloista neuvotellaan ko. aineen opettajan kanssa.

Kurssin opettaja laittaa Wilmaan merkinnän (Selvitettävä) opiskelijan kaikista poissaoloista, myös silloin, kun kyse on anotusta vapaasta tai koulun muusta toiminnasta (leirikoulumatka, ylioppilaskoe, lukulomapäivä, luonnontiederyhmän vierailu, studiamessut, koulun jalkapalloturnaus,...). Huoltaja merkitsee aina vasta jälkikäteen Wilmaan opiskelijan poissaolon syyn. Huoltaja kuittaa Wilman poissaoloihin myönnetyn loman tai koulun muun toiminnan merkinnällä Poissaolon syy, mikä ja kirjaa syyksi rehtorin/ryhmänohjaajan myöntämä vapaa tai kyseisen koulun tapahtuman/matkan. Toimintatapa on siis erilainen kuin peruskoulussa.

Yli 15 min myöhästyminen merkitään poissaoloksi. Kolme lyhyempää myöhästymistä samalta kurssilta lasketaan yhdeksi poissaolokerraksi. Jos poissaolokertoja on kurssin aikana enemmän kuin 4, ei opiskelijalla ole oikeutta osallistua kurssikokeeseen ja hän saa kurssista merkinnän keskeytetty (= K). Kuitenkin, jos opiskelijalla on kaikille poissaoloilleen erittäin painava syy, opiskelija voi saada osallistumisoikeuden kurssikokeeseen.