Siirry sisältöön

Päättöviikko, kokeet ja arviointi

Jokaisen jakson lopuksi on päättöjakso, joka kestää seitsemän työpäivää. Päivän työskentely voi sisältää mm. kokeita, projektin tekoa tai ryhmätenttejä tai vierailuja.

Päättöviikon koodit ja ajat menevät seuraavasti:

Opettaja ilmoittaa kurssilla päättöjakson tarkemmasta aikataulusta. Päättöjakson työskentelyyn osallistuminen on osa kurssisuoritusta. Erillisjärjestelyistä kuten kokeen tai muun suorituksen poikkeavasta suoritusajankohdasta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Kokeet tai muut päättöjaksolla tehdyt kurssiin liittyvät tehtävät ja työt palautetaan noin viikon kuluttua päättöjakson jälkeen erikseen järjestetyssä palautuksessa. Palautukseen osallistuminen on osa kurssisuoritusta.

Arviointi

Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia näyttöjä oppimisestaan ja osaamisestaan. Opiskelijan on osallistuttava opetukseen ja annettava riittävä näyttö osaamisestaan arvioinnin edellytysten täyttymiseksi. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin edellytyksiä ovat mm. läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen, kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen sekä kurssikoe. Kurssin alussa opiskelijoille tulee ilmoittaa, mitä näyttöjä vaaditaan arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. Mikäli osa arvioinnin edellytyksistä täyttyy vain osittain (esim. poissaolojen ja tehtävien laiminlyönnin vuoksi), sillä on vaikutusta kurssiarvosanaan. Arvioinnin pohjana eivät saa olla siis pelkästään esim. kokeissa annetut näytöt.

Kurssisuoritusten arvioinnin yhteydessä käytetään seuraavia merkintöjä:

  • Arvosanat 4 - 10
  • K = keskeytetty kurssi (keskeytettyä kurssia ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen saadakseen kurssiarvosanan)
  • H = hylätty kurssi
  • S = suoritettu kurssi
  • T = täydennettävä kurssi (vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan jakson aikana)

Kurssikertymään ei lasketa keskeytettyä (K) eikä hylättyä (H) kurssia. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen kurssi lasketaan kurssikertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttävästi. Koulukohtaiset syventävät kurssit liittyvät tavoitteiltaan ja sisällöiltään valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin, ja ne arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtaista syventävää kurssia, joka on suoritettu arvosanalla neljä (4) ei lasketa kurssikertymään. Soveltavat kurssit ovat luonteeltaan eheyttäviä, tai ne liittyvät väljemmin oppiaineeseen. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu kurssi ja H = hylätty kurssi).

Päättöarvosanan määräytyminen

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa (=korotustentti) suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. "Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä 12 mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen." (Lukioasetus 810/1998, 8 § 3 mom.) Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä tai opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Päättöarvioinnista päättävät opiskelijan opettajat ja rehtori yhdessä.

Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Päättötodistuksen kurssimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut kurssit, eikä mitään voi enää jälkikäteen poistaa. Ylioppilastodistuksen saanti edellyttää lukion oppimäärän suorittamista.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelijalle tulee antaa mahdollisuus hylätyn kurssiarvosanan korottamiseen osoittamalla osaamista kurssin keskeisissä tiedoissa ja taidoissa ja varata mahdollisuus uusia hylätty kurssisuoritus suorittamalla mahdolliset kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta puuttuvat näytöt.

Opiskelija voi yrittää uusintakuulustelussa hylätyn kurssin uusimista yhden kerran. Uusintakuulusteluun saa osallistua, jos on saanut kurssista hylätyn arvosanan (4) tai täydennettävän merkinnän T, tai jos ollut varsinaisena koepäivänä sairaana ja koe on tekemättä. Mikäli kurssista on tullut merkintä keskeytetty K, uusintaoikeutta ei ole. Uusintakoejärjestelyistä ohjeistetaan tarkemmin Wilmassa. Opiskelijalla, joka on poissa uusintakuulustelupäivänä oppitunneilta, ei ole oikeutta osallistua uusintakokeeseen ellei hän ole pyytänyt siihen erityistä lupaa. Poisjääminen uusintakuulustelusta lasketaan yrityskerraksi.

Opiskelija voi halutessaan yrittää korottaa hyväksytyn kurssin arvosanaa osallistumalla uudestaan kurssille. Tällöin hän sitoutuu parantamaan tietojaan ja taitojaan asettamalla tavoitteekseen arvosanan parantamisen. Jos kurssiarvosanaksi tulee aikaisempaa huonompi, parempi arvosana jää voimaan.

Mikäli arviointi koskee yksittäistä kurssia ja opiskelija katsoo, että arviointi on suoritettu virheellisesti, hän on ensin yhteydessä arvioinnin suorittaneeseen opettajaan. Jos asia ei näin selviä, opiskelija on yhteydessä rehtoriin, joka keskustelee asiasta kummankin osapuolen kanssa. Mikäli arviointi koskee opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia ja opiskelija katsoo, että arviointi on suoritettu virheellisesti, hän voi kahden kuukauden kuluessa pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Jos opiskelija on tyytymätön ratkaisuun, oikaisua voi pyytää aluehallintovirastolta.